Siemens AG-RolandBusch: Ισχυρή δυναμική του κύκλου εργασιών και σταθερή εκτέλεση – εξαιρετικές ελεύθερες ταμειακές ροές

by Expertnews.gr

 

Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνουχρηματοοικονομικού έτους 2022 (1η Απριλίου 30ηΙουνίου 2022): Ισχυρή δυναμική του κύκλου εργασιών και σταθερή εκτέλεσηεξαιρετικές ελεύθερες ταμειακέςροές

«Αξιοποιήσαμε σημαντικές ευκαιρίες στο περιβάλλον μιας αγοράς που χαρακτηρίζεται από συνεχή υψηλή ζήτηση. Η ισχυρή δυναμική του κύκλου εργασιών συνεχίστηκε, με μια συγκρίσιμη αύξηση των παραγγελιών κατά 20% από την αρχή του οικονομικού έτους 2022. Τογεγονός αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε μια ελκυστική επιχείρηση η οποία παρουσίασε ανάπτυξηγια μία ακόμη φορά. Προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα και διαθέτουμε την κατάλληλη στρατηγική για να είμαστε επιτυχημένοι ακόμη και σε αβέβαιους καιρούς», δήλωσε ο RolandBusch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Σημειώσαμε σημαντική πρόοδοως μια εστιασμένη τεχνολογική εταιρεία κατά το τρίτο τρίμηνο με την κυκλοφορία της ανοιχτήςψηφιακής επιχειρηματικής μας πλατφόρμας, Siemens Xcelerator, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μας. Εξαγοράσαμε επίσης την Brightly Software, έναν εξαιρετικόsoftwareasaservice παίκτη στον κλάδο των κτηρίων, ο οποίος συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο την ηγετική μας θέση στον τομέα των έξυπνων κτηρίων».

«Η συνεχιζόμενη δυναμική του κύκλου εργασιών μας μεταφράστηκε σε ανεκτέλεστες παραγγελίες υψηλής ποιότητας και υψηλού όγκου που κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τα €99 δισ. Πετύχαμε και πάλι εξαιρετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €2,3 δισ., γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω την οικονομική ευρωστία μας. Επιπλέον, υλοποιούμε με συνέπεια και επιτυχία τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας και επιταχύναμε σημαντικά το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μας», δήλωσε ο Ralf P. Thomas, Οικονομικός Διευθυντής τηςSiemens AG.

Οι παραγγελίες για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 7% σε δωδεκάμηνη βάση, στα € 22  δισ. παρά τον σημαντικά χαμηλότερο όγκο παραγγελιών από τη Mobility, ενώ τα έσοδααυξήθηκαν κατά 11% σε δωδεκάμηνη βάση, στα €17,9 δισ. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1,23.
Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου.
Τα κέρδη για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες ανήλθαν στα €2,9 δισ. με περιθώριο κέρδους 17,0%, ενώ αμφότερα ωφελήθηκαν σε σημαντικό βαθμό από κέρδος εκχώρησης 0,7 δισ. στη Mobility.
Οι Καθαρές ζημίες ύψους €1,5 δισ. για το τρίμηνο οφείλονταν κυρίως στις ήδη ανακοινωθείσες μη εκπτιπτόμενες φορολογικά απομειώσεις μεριδίου στη Siemens Energyπου καταγράφηκε στα €2,7 δισ. Τα αντίστοιχα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) σημείωσαν αρνητική τιμή €2,06 ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή πριν από την κατανομή των τιμών της αγοράς (EPS προ PPA) σημείωσαν αρνητική τιμή €1,85, με το καθένα να περιλαμβάνει μια αρνητική τιμή € 3,37 ανά μετοχή σε σχέση με τις απομειώσεις.
Καταγράφηκε για μία ακόμη φορά εξαιρετική ελεύθερη ταμειακή ροή από συνεχιζόμενες καιδιακοπείσες δραστηριότητες, η οποία ανήλθε στα €2,3 δισ. για το τρίμηνο.
Στις αρχές του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2022, η Siemens ολοκλήρωσε τησυμφωνία για την πώληση του μεριδίου της στη Valeo Siemens eAutomotive GmbH (ValeoSiemens) και στην επιχειρησιακή μονάδα διαχείρισης επιστολών και δεμάτων της SiemensLogistics αντίστοιχα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα συνολικές ταμειακές ροές €1,5 δισ. Αυτές οι εισροές δεν περιλαμβάνονται στις ελεύθερες ταμειακές ροές.

3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2022

Ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές βασικές αγορές για τη Siemens παρά το συνεχιζόμενοπερίπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρεάστηκε από τις κυρώσεις στη Ρωσία, τον υψηλό πληθωρισμό και επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19). Συνεχής αποφυγή μεγάλων διαταραχών από αυξημένους κινδύνους στηνεφοδιαστική αλυσίδα που σχετίζονται με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πρώτες ύλες και logistics.
Σημαντική αύξηση παραγγελιών στην Digital Industries και τη Smart Infrastructure· σημαντικάμικρότερος όγκος μεγάλων παραγγελιών στη Mobility η οποία το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 κέρδισε παραγγελίες ύψους 2,8 δισ. στις ΗΠΑ.
Τα έσοδα αυξήθηκαν σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες, χάρη στη σημαντική ανάπτυξηπου σημείωσαν η Digital Industries και η Smart Infrastructure.
Οι συναλλαγματικές διαφορές πρόσθεσαν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στην αύξησηπαραγγελιών και έξι ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση εσόδων. Τα αποτελέσματαχαρτοφυλακίου πρόσθεσαν από μία ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση παραγγελιών και στηναύξηση εσόδων, αντίστοιχα.
Τα Κέρδη Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν λόγω κέρδους 0,7 δισ. από τηνπώληση της Yunex Traffic στη Mobility και βελτιώσεων στη Smart Infrastructure και τηDigital Industries, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξης που παρουσιάζουνστα επιμέρους κύρια τμήματα αγοράς. Απομειώσεις και άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονταιμε τον περιορισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία όσον αφορά τιςΒιομηχανικές Δραστηριότητες ανήλθαν στα 0,1 δισ., επιβαρύνοντας κυρίως τη Mobility.
Στο πλαίσιο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων συμπεριλήφθηκαν απομειώσειςμεριδίου ύψους 2,7 δισ. στη Siemens Energy AG και επιπτώσεις που σχετίζονται με τηΡωσία ύψους 0,4 δισ. Οι οικονομικές υπηρεσίες της Siemens κατέγραψαν επίσηςεπιπτώσεις σχετικές με τη Ρωσία ύψους 0,1 δισ.
Οι Καθαρές ζημίες οφείλονταν στις μη εκτιπτόμενες φορολογικά απομειώσεις μεριδίου στηSiemens Energy AG και στις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία ύψους 0,6 δις. πουαναφέρθηκαν πιο πάνω.
Σημειώθηκαν ξανά εξαιρετικές ελεύθερες ταμειακές ροές για τον Όμιλο Siemens. Οι ελεύθερεςταμειακές ροές από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες ήταν 2,5 δισ., ελαφρώς πάνω απότο επίπεδο του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2021. Επιπλέον, η πώληση τηςYunex Traffic είχε ως αποτέλεσμα ταμειακές εισροές ύψους 0,9 δισ., οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE κατέστη αρνητικό λόγω των Καθαρών ζημιών.

Εκτιμήσεις

Για τον Όμιλο Siemens εξακολουθούμε να αναμένουμε αύξηση 6% έως 8% σε συγκρίσιμαέσοδα, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, καιδείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από 1.

Ο τομέας Digital Industries εξακολουθεί να αναμένει την επίτευξη αύξησης συγκρίσιμων εσόδων9% έως 12% για το οικονομικό έτος 2022 και περιθώριο κέρδους 19% έως 21%. Ο τομέαςSmart Infrastructure εξακολουθεί να αναμένει αύξηση συγκρίσιμων εσόδων 6% έως 9% για το οικονομικό έτος 2022 και περιθώριο κέρδους 12% έως 13%.

Η Mobility εξακολουθεί να αναμένει έσοδα για το οικονομικό έτος 2022 στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται πλέον να είναι 7,5% έως 8,5% (προηγουμένως 10% έως 10,5%).

Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η κερδοφόρα ανάπτυξη του τομέα ΒιομηχανικώνΔραστηριοτήτων  θα οδηγήσει σε αύξηση του βασικού EPS από το καθαρό εισόδημα πριν από την κατανομή των τιμών της αγοράς  (EPS pre PPA). Βάσει των απομειώσεων του μη ταμειακούμεριδίου μας στη Siemens Energy AG ύψους € 2,7 δισ. κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, η οδηγία θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να συμπεριλάβει τον αντίστοιχο αντίκτυπο εσόδων € 3,37 ανά μετοχή, με αποτέλεσμα ένα εύρος για EPS προ PPA € 5,33 έως € 5,73. Αυτό το εύρος αντιπροσωπεύει την αρχική μας οδηγία για EPS προ PPA €8,70 έως €9,10 εξαιρουμένης της απομείωσης.

Από τις παρούσες εκτιμήσεις εξαιρούνται επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα


NEWS