Μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία στην δήλωση κτηματολογίου που έχω ήδη υποβάλει;

by Expertnews.gr
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΕΙ

Μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία στην δήλωση κτηματολογίου που έχω ήδη υποβάλει;

Μήπως έχετε καταθέσει ήδη δηλώσεις κτηματολογίου αλλά θα θέλατε να μεταβάλετε εκ των υστέρων κάποια στοιχεία σας; Φυσικά και μπορείτε να το κάνετε.

Στο άρθρο που ακολουθεί θα δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται και τι απαιτείται για τυχόν διορθώσεις της δήλωσης ή για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων ή για  χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων.
 
Ποια έντυπα θα χρειαστεί να καταθέσετε κάθε φορά;

Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης

Σε περίπτωση διόρθωσης του περιεχομένου της δήλωσης, η διόρθωση είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

 

Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. ταυτότητας, επικοινωνίας κλπ.) είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων

 

Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. πιστοποιητικά μεταγραφής, τοπογραφικά διαγράμματα, μεταγεγραμμένη αποδοχή κλρονομιάς μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κλπ.), η κατάθεση πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

 

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης

Σε περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εκδίδεται ανά δηλούμενο δικαίωμα και χορηγείται αυθημερόν.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και η μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων ως προς την καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

 

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Σε περίπτωση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων. Τα ανωτέρω αντίγραφα χορηγούνται, μετά από υποβολή αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον, κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας απασχολεί, οι μηχανικοί κτηματολογίου, μπορούν να σας δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζεστε και να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την διαδικασία άμεσα και αποτελεσματικά.

 

Δείτε περισσότερα για τις δηλώσεις κτηματολογίου:NEWS