ΕΕ: Το Προσχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής για την ασφάλεια

by Expertnews.gr

Σσύμφωνα με το προσχέδιο “το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και αλληλεγγύη προς τους κατοίκους της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας”.

Οι 27 δηλώνουν στο προσχέδιο ότι είναι “ενωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού” και τονίζουν ότι “λόγω αυτών των επιθέσεων κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ΕΕ θα υποστηρίξει τις κοινές αξίες που υποστηρίζουν τις πλουραλιστικές μας κοινωνίες και θα συνεχίσει να επιδιώκει με αποφασιστικότητα τις κοινές προσπάθειές της για την υπεράσπισή τους”.

“Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως οι υπάρχουσες αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης την παρουσίαση της Κομσιιόν για μια νέα ατζέντα της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ζητεί να προωθηθούν οι σχετικές εργασίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει όλες τις μορφές επιθέσεων κατά των ελευθεριών έκφρασης και θρησκείας ή πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης της υποκίνησης στο μίσος και τη βία καθώς και στη μισαλλοδοξία. Χαιρετίζει την έγκριση της δήλωσης του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού”.

Σημειώνει ακόμα ότι “είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση και να αντιμετωπιστούν οι ιδεολογίες πίσω από την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου”.

Ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί τα εξής:

– εντατικοποίηση της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Εν προκειμένω, προσβλέπει σε μια φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν για ενίσχυση των ευθυνών των διαδικτυακών πλατφορμών βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες ·

– έγκριση ταχέως της πρότασης για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου ·

– διασφάλιση ότι η θρησκευτική εκπαίδευση και κατάρτιση συνάδουν με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες και την αντιμετώπιση της ξένης επιρροής των εθνικών αστικών και θρησκευτικών οργανώσεων μέσω μη διαφανών χρηματοδοτήσεων ·

– υποστήριξη πρωτοβουλιών για καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Πρέπει να ενισχυθούν οι πανευρωπαϊκές ολοκληρωμένες ανταλλαγές επιστημονικών γνώσεων, έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης.

“Είναι σημαντικό οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές να μπορούν να ασκούν τις νόμιμες εξουσίες τους για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι εργασίες για τη διατήρηση δεδομένων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, υπό το φως της τελευταίας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών”, αναφέρει το ΔΕΕ.

“Για την περαιτέρω υποστήριξη της επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, θα πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων και θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία και ο συντονισμός”, αναφέρει το προσχέδιο.

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο προσχέδιο:

– καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων σχετικών δεδομένων για πρόσωπα που αξιολογούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη ως σοβαρές τρομοκρατικές ή βίαιες εξτρεμιστικές απειλές

– τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ελέγχονται βάσει των σχετικών βάσεων δεδομένων, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ ·

– καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν την πρόταση για την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ με σκοπό την ταχεία έγκρισή της·

– υπογραμμίζει τη συνολική σημασία της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε όλες τις πτυχές της.

Στο κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις και ειδικότερα τις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ το προσχέδιο αναφέρει:

“μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Τόνισε τη σημασία μιας ισχυρής στρατηγικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης που βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων. Η ΕΕ προσβλέπει σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, τη συνεργασία σε ψηφιακά και τεχνολογικά θέματα, την ενίσχυση του αμοιβαίου εμπορίου, την αντιμετώπιση εμπορικών διαφορών, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, την προώθηση της πολυμέρειαα, καθώς και την ειρήνη και την ασφάλεια. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις κοινές προτεραιότητες με τον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.”

Σε ό,τι αφορά τη Νότια γειτονιά, το προσχέδιο αναφέρει:

“Μια δημοκρατική, πιο σταθερή, πιο πράσινη και πιο ευημερούσα νότια γειτονία είναι στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης, είμαστε αποφασισμένοι να ξαναρχίσουμε να τονίσουμε και να αναπτύσσουμε αυτήν τη στρατηγική εταιρική σχέση που βασίζεται σε μια κοινή γεωγραφία και ιστορία”.

“Θέλουμε να καταπολεμήσουμε από κοινού την πανδημία COVID-19, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας, να διατηρήσουμε τη συλλογική μας ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κινητικότητας και της μετανάστευσης και να προσφέρουμε προοπτικές στους νέους και στις δύο ακτές της Μεσογείου.”

“Οι εργασίες θα καθοδηγούνται από τη στρατηγική ατζέντα 2019-2024 και τις βασικές αρχές της πολιτικής γειτονίας και θα υποστηρίζονται από την αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων μας. Θα αναπτύξουμε ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο βάσει κοινών προτεραιοτήτων και εστίασης σε συγκεκριμένη μεσογειακή αντίδραση και κοινή διαχείριση σε τομείς όπως το περιβάλλον, η συνδεσιμότητα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός και οι φυσικοί πόροι. Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένας ισχυρός ρόλος για την κοινωνία των πολιτών.”

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην επικείμενη Κοινή Ανακοίνωση της Κομισιόν και του Ύπατου Εκπροσώπου για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονιά. Αυτό θα πρέπει να πυροδοτήσει ένα νέο επίπεδο πολιτικού διαλόγου σε όλη τη Μεσόγειο και να οδηγήσει σε ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών.”

Στο προσχέδιο ακολουθεί ο προβλεπόμενος χώρος για την παράγραφο για το ζήτημα της Τουρκίας, που δε θα συζητηθεί πριν από τη διάσκεψη του COREPER την Τετάρτη.

Τέλος, όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ostrovets της Λευκορωσίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.”

 

Πηγή: ΚΥΠΕNEWS