Σε αναπτυξιακή τροχιά η Αλουμύλ

by Expertnews.gr

Οριακή μείωση 0,2% κατέγραψε το 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Αλουμύλ, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ανερχόμενος στα 241,1 εκατ. ευρώ έναντι 241,5 εκατ. ευρώ το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019, αυξημένα κατά 8,2%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 60,2 εκατ. ευρώ έναντι 58,1 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 3,6%.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 11 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 128,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανερχόμενα σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 182,3%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας κατέγραψε αύξηση 1,3% και διαμορφώθηκε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 152,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019, αυξημένα κατά 30,7%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 7,9%.

Κατά το 2020, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 328,3%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 273,7%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της Αλουμύλ βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία. Η διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελούν εχέγγυα για τον περιορισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας. Η διοίκηση της Αλουμύλ εξακολουθεί να εργάζεται αδιάλειπτα προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας έγκαιρα κάθε απαραίτητη απόφαση.

NEWS