ΕΕΣΥΠ: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας

by Expertnews.gr

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας εμφάνισε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) κατά το 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΣΥΠ, τα κέρδη της ανήλθαν σε 57,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. το 2018, γεγονός που θα της επιτρέπει να αποδώσει μέρισμα στο Δημόσιο της τάξης των 42 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η ΕΕΣΥΠ δημοσίευσε την έκθεση τετάρτου τριμήνου 2019 επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αποτυπώνονται και τα συνολικά αποτελέσματα του έτους 2019. Στα αποτελέσματα αυτά, αποτυπώνεται μία πολύ σημαντική αύξηση στα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με αυτήν την οικονομική επίδοση, η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την υιοθέτηση ορθών πρακτικών υπεύθυνης διοίκησης, διαφάνειας καθώς και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασκώντας ενεργά το ρόλο του μετόχου στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης εξάλλου, και προκειμένου να επιτύχει τους γενικότερους στόχους της, η ΕΕΣΥΠ ανακοίνωσε πρόσφατα και τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, μέσα από τη χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.

Λειτουργικά αποτελέσματα

Το 2019 αποτέλεσε για την ΕΕΣΥΠ τη χρονιά στην οποία έγιναν εμφανή τα αποτελέσματα της ενεργής παρακολούθησης της απόδοσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Η ωρίμανση της δομής μίας νέας εταιρείας όπως η ΕΕΣΥΠ οδήγησε στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας σε αρκετές από τις θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της, που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και των διανεμηθέντων μερισμάτων προς την ΕΕΣΥΠ και εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των ωφελειών της στρατηγικής διαχείρισης των εταιρειών ήταν και η επίτευξη διανομής κερδών από εταιρείες που επί σειρά ετών στο παρελθόν δεν διένειμαν μέρισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2019 τα έσοδα υπερτριπλασιάθηκαν και ανήλθαν σε € 61,9 εκατ. και τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε € 57,1 εκατ. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε € 72 εκατ.

Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της κερδοφορίας, σημαντικά αυξημένο αναμένεται το μέρισμα προς διανομή στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του 2020, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 42 εκατ. πέραν αυτών που η ΕΕΣΥΠ θα διακρατήσει για την υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής.NEWS