Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη – έως τις 30 Ιουνίου

by Expertnews.gr

Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη». Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβράβευση για εξαιρετικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

  • Έργα για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Έργα ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος.
  • Έργα που συνδέονται με το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος (κατά περίπτωση). 
  • Έργα που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες, οι ομάδες πολιτών, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για έργα που έχουν πραγματοποιήσει, ή μπορούν να προτείνουν έναν άλλο πολίτη, ομάδα πολιτών, ένωση ή οργάνωση για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται να προτείνουν υποψηφιότητες – μία ανά βουλευτή κάθε έτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής του Βραβείου Dita CHARANZOVÁ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων/υποψηφιοτήτων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, οι πολίτες και οι οργανώσεις ενθαρρύνονται επίσης να προτείνουν σχέδια των οποίων το θέμα είναι η καταπολέμηση του κορονοϊού.

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα ή να ορίσετε κάποιον ως υποψήφιο, πατήστε εδω.

Για περισσότερες πληροφορίες:


NEWS