ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

by Expertnews.gr

Σε 185 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2018 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους, έναντι ζημίας 9 εκατ. το 2017, γεγονός που τεκμηριώνει -όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της τράπεζας- ότι η πορεία αποκατάστασης της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά.
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας γενικότερα για την ελληνική οικονομία, αναφέρει ότι αν ανατρέξουμε στο 2018, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν το έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονομία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%. Επιπλέον, στις αρχές του 2019, η Ελλάδα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, με ομόλογα 5ετούς και 10ετούς διάρκειας που προσέλκυσαν υψηλό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, προσθέτει.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και αυτό είναι εμφανές σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα σε θέματα ρευστότητας, όπως αποτυπώνεται στις σταθερές εισροές καταθέσεων. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες, τομέας όπου σημειώνεται πρόοδος, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκονται πρόσθετες ενέργειες για περαιτέρω μείωσή τους. Οι τρέχουσες προτάσεις, όπως το σχήμα Asset Protection Scheme, καθώς και το σχήμα Διαχείρισης Ενεργητικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και η αναθεώρηση του «νόμου Κατσέλη», παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση και μια πρόσθετη ευελιξία στην επίλυση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες, αναφέρει επίσης.
Αναφερόμενος στην Τράπεζας Πειραιώς, επισημαίνει ότι με την αποκατάσταση της κερδοφορίας, την εξυγίανση του ισολογισμού και την ισχυρή δέσμευση για εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τέθηκαν τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τον επιταχυνόμενο ρυθμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχει ολοκληρώσει την πλειονότητα των δεσμεύσεων που διέπουν το πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, με στόχο την αποδέσμευσή της από αυτό και την προετοιμασία της για το μέλλον.
Τέλος, το 2018 η τράπεζα υιοθέτησε με επιτυχία τις νέες εταιρικές της αξίες, με στόχο την οικοδόμηση μιας ισχυρής, κοινής εταιρικής κουλτούρας προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της κοινωνίας γενικότερα, αναφέρει ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου αναφέρει ότι «εν μέσω σημαντικών προκλήσεων το 2018, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε πρόοδο προς την κατεύθυνση επίτευξης των στρατηγικών της στόχων, όπως της εξυγίανσης του ισολογισμού της, της βελτιστοποίησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της επανεστίασης του επιχειρηματικού της μοντέλου στη δημιουργία διατηρήσιμων αποδόσεων. Η αποκατάσταση της κερδοφορίας συνιστά προτεραιότητα της τράπεζάς μας, και το 2018 καταφέραμε να εδραιώσουμε το αποτέλεσμα αυτής της πορείας, καθώς η τράπεζα σημείωσε κέρδη προ φόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα περιορίσθηκε το κόστος λειτουργίας κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το προφίλ ρευστότητας της τράπεζας βελτιώνεται συστηματικά τα τελευταία δύο έτη. Οι εγχώριες εισροές καταθέσεων το 2018 ανήλθαν σε 3,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 9% ετησίως, γεγονός που μας επέτρεψε ευρώ να μηδενίσουμε την χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA στα μέσα Ιουλίου 2018. Ταυτόχρονα, η υπαγωγή του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών της τράπεζας σε καθεστώς επιλεξιμότητας από την ΕΚΤ, επέτρεψε να αντικαταστήσουμε μέρος της διατραπεζικής χρηματοδότησης μέσω repo με φθηνότερη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, υποστηρίζοντας περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας» αναφέρει ο Χρήστος Μεγάλου.
Τονίζει επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς εκπληρώνει τη δέσμευσή της για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της αύξησης νέων χρηματοδοτήσεων ύψους 3,1 δισ. ευρώ το 2018, και αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον στόχο για το 2019 στα 4 δισ. ευρώ.
Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 85% στο τέλος του 2018 από 103% το προηγούμενο έτος, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια, και να δρομολόγησουμε τη σταδιακή ανάκαμψη του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα 24 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, σταθεροποιημένο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αξιοποιώντας τα οφέλη της αποτελεσματικότητας και τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης αναβαθμίζουμε το λειτουργικό μας μοντέλο, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του κόστους το 2018. Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου, σε επαναλαμβανόμενη βάση, υποχώρησαν 8% το 2018 ετησίως, προσθέτει επίσης.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 2018, ο κ.Μεγάλου αναφέρει ότι συνεχίστηκε αποφασιστικά η απομόχλευση του ισολογισμού της. Επιταχύναμε τη μείωση του αποθέματος ΜΕΑ κατά 5,5 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ διατηρήθηκε στο 49%. Με βάση την πορεία των επιδόσεων που έχει πετύχει η τράπεζα στη διαχείριση των ΜΕΑ, τον Μάρτιο 2019 αναβαθμίσαμε τις δεσμεύσεις των επιχειρησιακών στόχων μείωσης των ΜΕΑ, και προσδοκούμε τη μείωσή τους κατά 15 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, με το υπόλοιπό τους να διαμορφώνεται σε 11 δισ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) από την ΕΚΤ στο τέλος του 2018, η απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R) για την τράπεζα μειώθηκε κατά 50 μ.β. Οι συνολικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 14% από την 1η Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εφαρμογής των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (Capital Conservation Buffer-CCB) και του συστημικού κεφαλαιακού αποθέματος (Other Systemically Important Institution Buffer O-SII), η οποία αυξάνεται κατά 75 μονάδες βάσης είπε ο κ.Μεγάλου.
Μιλώντας για το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να βρίσκεται πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις είπε ότι με το ποσοστό ολοκλήρωσής του σχεδίου να διαμορφώνεται σε επίπεδο πάνω από 94% των συνολικών οργανικών ενεργειών, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1) στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 ήταν στο 14,0%, προσαρμοσμένος για την αποεπένδυση των θυγατρικών εξωτερικού. Η τράπεζα επιδιώκει μια σειρά κεφαλαιακών ενεργειών που αναμένεται να οδηγήσουν σε επίπεδα κεφαλαίου που να συμμορφώνονται τόσο τις εποπτικές απαιτήσεις, όσο και το προφίλ ανάληψης κινδύνου της τράπεζας.
«Παραμένουμε εστιασμένοι και ευθυγραμμισμένοι προκειμένου να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας, ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς μας στόχους, ενώ ταυτόχρονα προχωράμε την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Για το έτος 2019, εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μείωσης των ΜΕΑ και παράλληλα στοχεύουμε σε ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα» τονίζει ο Χρήστος Μεγάλου.
Βασικά Μεγέθη
– Κέρδη Προ Φόρων στα 80 εκατ. ευρώ το 2018, επιστρέφοντας σε κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών.
– Τα Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Προ Φόρων και Προβλέψεων στα 851 εκατ. ευρώ θέτουν τη βάση για τις επόμενες χρήσεις.
– Εκταμιεύσεις Νέων Δανείων ύψους 3,1 δισ. ευρώ το 2018.
– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν άνοδο σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τράπεζας.
– Η μείωση του λειτουργικού κόστους ξεπέρασε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα, -8% ετησίως το 2018 (σε επαναλαμβανόμενη βάση).
– Το Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 157 μονάδες βάσης το 2018 από 479 μονάδες το 2017.
NEWS