Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελούν εμπόδιο για τις νέες επενδύσεις

by Expertnews.gr

Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελούν ακόμη ένα εμπόδιο για τις νέες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε μελέτη του.
Στη μελέτη, ο ΣΕΒ παραθέτει 22 προτάσεις βελτίωσης, με στόχο την επιτάχυνση και των εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα.

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υπερβαίνει τον θεσμικό χρόνο κατά περίπου 210-360 ήμερες κατά μέσο όρο, ανάλογα με την κατηγορία τους. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων επενδύσεων, ήτοι η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ανανέωσης ή τροποποίησης, επίσης υπερβαίνει το θεσμικό χρόνο από 69 έως 322 ημέρες, αναλόγως υποκατηγορίας και τρόπου αντιμετώπισης από την αδειοδοτούσα αρχή. Ενδεικτικό ότι σε ποσοστό 40% ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως νέες, και επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες καθυστερήσεις.
Η φάση της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων αποτελεί την κυριότερη αιτία καθυστερήσεων – αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 54% της συνολικής. Ενδεικτικό ότι σε μεγάλο ποσοστό των νέων αδειών, των ανανεώσεων και των τροποποιήσεων χρειάστηκε γνωμοδότηση από Κεντρικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ), πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ.
Στη μελέτη, του ο ΣΕΒ καταγράφει 22 προτάσεις βελτίωσης με στόχο την επιτάχυνση και τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Αξιοποίηση των ευρημάτων της μελέτης για την επανεξέταση κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων με συνδυαστικά κριτήρια όπως π.χ. υψηλή συχνότητα εμφάνισης χωρίς υποχρέωση κατηγοριοποίησης από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Ενεργοποίηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 16 και 20 του ν. 4014/2011 περί Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών αντίστοιχα.
Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης ΜΠΕ και σύνταξης ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΛΟΤ να αξιοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Ελληνικά για τον καθορισμό κριτηρίων κατάταξης αποβλήτου με αντικατοπτρικό κωδικό ΕΚΑ.
Εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 του ν. 4042/12 από τη γνωμοδοτική επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ίδιου νόμου για διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτου και παραπροϊόντος και τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων.
Προκειμένου η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης να εκσυγχρονιστεί με τρόπο που να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις, διασφαλίζοντας πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, όπως, μείωση του χρόνου αδειοδότησης, σε εναρμόνιση με τα θεσμοθετημένα όρια της εθνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα στις φάσεις της δημόσιας διαβούλευσης και τελικής έγκρισης – έκδοσης της Aπόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ). Μείωση του αριθμού των φακέλων ΜΠΕ που κατατίθενται αφού το 67% των δραστηριοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία ενδεχομένως να μπορούσε να επανεξετασθεί ως προς την κατάταξή του σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στη διαδικασία ΕΠΕ.
NEWS