ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

by Expertnews.gr

Eπιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο, καθώς διαμορφώθηκε στις 103,8 (από 104,1) μονάδες, επίδοση ωστόσο ελαφρά υψηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή (102,6 μον.).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας στον τομέα της βιομηχανίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στάση αναμονής της βιομηχανίας απέναντι στις εγχώριες εξελίξεις, αλλά στη σχετική επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου. Η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του Δημοσίου στις αγορές κεφαλαίου, αναμένεται να βελτιώσει και τους όρους χρηματοδότησης και των ελληνικών βιομηχανιών.
Σημειώνεται ότι συνολικά το 2018, οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε νέο διαχρονικά μέγιστο επίπεδο, τόσο σε αξία, σε σταθερές τιμές (35,7 δισ. ευρώ), όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (18,8%).
Ήδη και τον πρώτο μήνα του 2019, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων τον Ιανουάριο του 2019 ξεπέρασαν οριακά τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, στις συνολικές εξαγωγές σημειώνεται εξασθένιση κατά 3,4%, με την αξία αυτών να διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η άνοδος των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, έστω και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους (6,8%), είχε ως αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα στα βιομηχανικά προϊόντα να ενισχυθεί κατά 84 εκατ. ευρώ, στα 1.462 εκατ. ευρώ (6,1%). Ομοίως, το ελλειμματικό ισοζύγιο στο σύνολο των εξαγόμενων προϊόντων έχει αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 κατά 9,5% (από 1.927 εκατ. ευρώ στα 2.110 εκατ. ευρώ).

Την ιδια ωρα ο  όρος του «παραδοτέου» εντάσσεται στη νομοθεσία μας σε ό,τι αφορά τους επενδυτές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση περί στρατηγικών επενδύσεων. Δηλαδή, προβλέπεται ορισμένος χρόνος για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να μην απενταχθεί από το ευνοϊκό πλαίσιο.
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται στη Βουλή και αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, μπαίνει η έννοια της παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου και όπως αναφέρεται, αν δεν τηρηθούν οι χρονοσειρές και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο επενδυτής, η επένδυση παύει να θεωρείται στρατηγική κι έτσι ανακαλούνται τα εγκεκριμένα κίνητρα και δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή.
Προβλέπονται και πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν έως και το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, τα οποία θα μπορεί να επιβάλει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) στην περίπτωση που κάποια επένδυση χαρακτηριστεί «στρατηγική» αλλά με ευθύνη του φορέα, δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Επίσης, προβλέπεται και η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία για την επίλυση διαφορών μεταξύ του επενδυτή και του δημοσίου, ενώ προβλέπονται και φοροαπαλλαγές, σταθερό φορολογικό καθεστώς αλλά και ευνοϊκή φορολόγηση των ξένων στελεχών που απασχολούνται σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του γενικού γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων προς τη ΔΕΣΕ, η τελευταία λαμβάνει απόφαση και αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριμένα κίνητρα.
Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού δεν επιστρέφεται η διαχειριστική αμοιβή, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 250.000 ευρώ και επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπή πρόστιμο τουλάχιστον ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση φορολογικών κινήτρων επιβάλλει την άρση τους και επιβάλλει και τη μερική ή ολική ανάκληση των σχετικών επιχορηγήσεων και την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης.
Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης ορίζεται προθεσμία 45 ημερών. Επίσης προθεσμία 7 ημερών υπάρχει για την εξέταση της τυπικής πληρότητας του φακέλου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άλλης σχετικής άδειας μπορεί να μεταφέρεται στον υπουργό Οικονομίας ο οποίος είτε εκδίδει τη σχετική άδεια είτε την απορρίπτει.
Σε ότι αφορά τα κίνητρα οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, κ.ά..
Ειδικότερα, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της ΔΕΣΕ να λαμβάνουν διαζευκτικά:
– Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους 30 εκατ. ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.
β. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 30-35 εκατ. ευρώ παρέχεται το 80% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 35-40 εκατ. ευρώ παρέχεται το 60% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 40-45 εκατ. ευρώ παρέχεται το 40% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ε. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 45-50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 20% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζ. Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 50-100 εκατ. ευρώ παρέχεται το 10% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
η. Ενώ για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των
– Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο με προσαύξηση των συντελεστών κατά ποσοστό έως 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις οι αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένες κατά 30%.
Σημειώνεται τέλος πως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.NEWS